Kućni prilazi

Prema IV. Izmjenama i dopunama Zakona o cestama (NN 92/14) i Zakonu o cestama ( NN 84/11), priključkom i prilazom na javnu cestu, smatra se spoj javne ceste i svih površina s kojih se vozila izravno uključuju u promet na javnu cestu.

Prilaz na županijsku ili lokalnu cestu smije se izvesti samo na temelju izdane SUGLASNOSTI od Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije.

Uvjeti za projektiranje i izgradnju prilaza na javnu cestu propisani su Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu ( NN 95/14 ).

 

Uz zahtjev potrebno je dostaviti:

- Zahtjev za izdavanje Suglasnosti na projekt prilaza na javnu cestu

- Projekt prilaza na javnu cestu

- kopiju katastarskog plana

- skicu postojećeg stanja kao i novog- planiranog stanja s mjerama

Kontakt osoba: g. Stjepan Palčič (01/6556-886, 091/3415-531)