O redovnom

Prema Pravilniku o održavanju cesta (NN 90/14) Redovno održavanje je definirano kao:

1. Redovito održavanje cesta čini skup poslova odnosno radova i radnji te mjera koje se provode tijekom cijele godine sukladno mjesečnom odnosno višemjesečnom operativnom programu.

Upravitelj ceste, u svrhu redovitog održavanja cesta dužan je po potrebi provoditi ispitivanje određenih dijelova cesta u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva ili trajnosti te ceste.

U pravilu, redovito održavanje cesta izvođač radova održavanja cesta je u obvezi obavljati u vrijeme kada je intenzitet prometa na cestama manji i po mogućnosti bez ometanja prometa na javnoj cesti.

2. Pod redovitim održavanjem cesta podrazumijevaju se osobito sljedeći poslovi:

- Nadzor i pregled cesta i objekata,

- Redovito održavanje prometnih površina,

- Redovito održavanje bankina,

- Redovito održavanje pokosa,

- Redovito održavanje sustava odvodnje,

- Redovito održavanje prometne signalizacije i opreme,

- Redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja,

- Redovito održavanje vegetacije,

- Osiguranje preglednosti,

- Čišćenje ceste,

- Redovito održavanje cestovnih objekata,

- Interventni radovi,

- Zimska služba.