Zakoni

Zakon o cestama:

1. Zakon o cestama (NN 84/11)

2. I. Dopuna i izmjena Zakona o cestama (NN 22/13)

3. II. Dopuna i izmjena Zakona o cestama (NN 54/13)

4. III. Dopuna i izmjena Zakona o cestama (NN 148/13)

5. IV. Dopune i izmjene Zakona o cestama (NN 92/14)

6. V. Dopune i izmjene Zakona o cestama (NN 110/19)

 

Zakon o prostornom uređenju i gradnji:

1. Zakon o gradnji (NN 153/13)

2. I. izmjene Zakona o gradnji (NN 20/2017)

3. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)

 

Zakon o sigurnosti na cestama:

1. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08)

2. I. Izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 74/11)

3. II. Izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 80/13)

4. III. Izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 92/14)

5. IV. izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 64/2015)

6. V. izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( NN 108/2017) 

7. VI. izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 70/19)

8. VII. izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 42/2020)

 

Pravilnici:

1. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta

2. Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade

3. Pravilnik o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta

4. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

5. Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini izrade prometnog elaborata za ceste

6. Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (78/14)

7. Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14)

8. Pravilnik o ophodnji javnih cesta (NN 74/14) - opći dio

9. Pravilnik o ophodnji javnih cesta (NN 74/14) - prilozi 

10. Pravilnik o vođenju baze podataka o javnim cestama (NN 56/2015)

11. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

 

Odluke o razvrstavanju javnih cesta:

1. Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste 44/12

2. Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/2017)

3. I. izmjene i dopune Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 17/2018)

4. Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/18)

5. Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 18/2020)