Zakoni

Zakon o cestama:

1. Zakon o cestama (NN 84/11)

2. I. Dopuna i izmjena Zakona o cestama (NN 22/13)

3. II. Dopuna i izmjena Zakona o cestama (NN 54/13)

4. III. Dopuna i izmjena Zakona o cestama (NN 148/13)

5. IV. Dopune i izmjene Zakona o cestama (NN 92/14)

 

Zakon o prostornom uređenju i gradnji:

1. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07) 

2. I. Izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 38/09)

3. II. Izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 55/11)

4. III. Izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 90/11)

5. IV. Izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 50/12)

6. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)

7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 25/2013)

 

Zakon o sigurnosti na cestama:

1. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08)

2. I. Izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 74/11)

3. II. Izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 80/13)

4. III. Izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 92/14)

 

Pravilnici:

1. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta

2. Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade

3. Pravilnik o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta

4. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

5. Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini izrade prometnog elaborata za ceste

6. Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (78/14)

7. Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14)

8. Pravilnik o ophodnji javnih cesta (NN 74/14) - opći dio

9. Pravilnik o ophodnji javnih cesta (NN 74/14) - prilozi

Odluke o razvrstavanju javnih cesta:

1. Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste 44/12

2. Odluka o razvrstavanju javnih cesta 44/12

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta 130/12

4. Odluka o razvrstavanju javnih cesta 66/13

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta 13/14

6. Odluka o razvrstavanju javnih cesta 94/14