JN-3-2020

 

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za radove sanacije mosta Kutinci na ŽC 2262 na dijelu od Trgovačkog centra West gate od Jablanovca preko lokalnog kanala Kutinci. Ev.broj nabave: JN-3-2020. Procijenjena vrijednost radova: 480.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 28.02.2020 do 10:00 sati.

1. Poziv na dostavu ponude

2. Troškovnik