JN-4-2020

 

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za radove asfaltiranja lokalne ceste LC 31 039 u naselju Hrebrinec. Ev.broj nabave: JN-4-2020. Procijenjena vrijednost radova: 499.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 31.03.2020 do 09:00 sati.

1. Poziv na dostavu ponude

2. Troškovnik