JN-5-2020

 

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za radove na sanaciji klizišta na LC 31 014 u naselju Vukovo Selo. Ev.broj nabave: JN-5-2020. Procijenjena vrijednost radova: 490.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 31.03.2020 do 10:00 sati.

1. Poziv na dostavu ponude

2. Troškovnik