JN-21-2021

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za uslugu izrade prometnih elaborata autobusnih ugibališta i stajališta na županijskim i lokalnim cestama na području Zagrebačke županije - prema potrebi naručioca. Ev.broj nabave: JN-21-2021. Procijenjena vrijednost radova: 195.000,00 kn bez PDV-a.