JN-23-2021

 

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za uslugu izrade prometnih elaborata rješenja sigurnosti djece i pješaka u predjelu škola na županijskim i lokalnim cestama na području Zagrebačke županije - prema potrebi Naručioca. Ev.broj nabave: JN-23-2021. Procijenjena vrijednost radova: 198.000,00 kn bez PDV-a.