JN-47-2021

 

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za uslugu izrade idejnog projekta obilaznice Dugog Sela. Ev.broj nabave: JN-47-2021. Procijenjena vrijednost radova: 199.000,00 kn bez PDV-a.