Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za radove na sanaciji klizišta u Kupčini Žumberačkoj na LC 31 128. Ev.broj nabave: JN-10-2018. Procijenjena vrijednost radova: 480.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 04.01.2019 do 10:00 sati.

1. Poziv na dostavu ponude

2. Troškovnik