Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za radove na sanaciji klizišta kod škole u Plešivici na ŽC 3055. Ev.broj nabave: JN-12-2018. Procijenjena vrijednost radova: 192.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 04.01.2019 do 10:00 sati.

1. Poziv na dostavu ponude

2. Troškovnik