Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za radove na dogradnji mosta na dionici West Gate - jablanovec na ŽC 2226. Ev.broj nabave: JN-11-2018. Procijenjena vrijednost radova: 400.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 07.01.2019 do 10:00 sati.

1. Poziv na dostavu ponude

2. Troškovnik