JN-7-2019

 

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za uslugu kontrolnih ispitivanja ugrađenih slojeva asfalta na županijskim i lokalnim cestama na području Zagrebačke županije. Ev.broj nabave: JN-7-2019. Procijenjena vrijednost radova: 150.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 26.04.2019 do 10:00 sati.

1. Poziv na dostavu ponude

2. Projektni zadatak

3. Zapisnik o pregledu ponuda

4. Odluka o odabiru