JN-5-2019

 

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za uslugu izrade izvedbenog projekta sanacije ŽC 3016 u Svetoj Heleni. Ev.broj nabave: JN-5-2019. Procijenjena vrijednost radova: 56.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 03.05.2019 do 12:00 sati.

1. Poziv na dostavu ponude

2. Projektni zadatak

3. Zapisnik o pregledu ponuda

4. Odluka o odabiru