JN-2-2019

 

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za radove sanacije klizišta na ŽC 3030 u Mariji Gorici. Ev.broj nabave: JN-2-2019. Procijenjena vrijednost radova: 256.000,00 kn bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda: 26.07.2019 do 10:00 sati.

1. Poziv na dostavu ponude

2. Troškovnik