JN-9-2019

 

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, raspisuje natječaj za radove sanacije klizišta na LC 31022 u Pušći i radove sanacije ŽC 3005 u Vukovom Selu. Ev.broj nabave: JN-9-2019. Procijenjena vrijednost nabave: 400.000,00 kn bez PDV-a.

1. Poziv za dostavu ponude

2. Troškovnik