O nama

Na temelju članka 55. stavka 1. i članka 73 stavka 1. Zakona o javnim cestama ( NN br. 11/96), članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama ( NN br. 76/93), članka 13. Statutarne odluke Zagrebačke županije  ( Glasnik Zagrebačke županije br. 1/96) i članka 21. Privremenog poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije ( Glasnik Zagrebačke br. 1/96), Županijska skupština Zagrebačke županije na 3. sjednici 11. srpnja 1997. godine osnovana je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije. Osnivač Županijske uprave je Zagrebačka županija. Županijska uprava u vlasništvu je Zagrebačke županije.

Djelatnost Županijske uprave je:
- građenje županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije;
- održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije;
- zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije;
- poduzimanje mjera za očuvanje i zaštitu okoliša.

U okviru navedenih djelatnosti obavljaju se svi poslovi propisani Zakonom o javnim cestama.
Županijska uprava može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju osnovne djelatnosti.

Županijska uprava izravno ne izvodi radove građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta.
Izvođenje radova građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta, Županijska uprava ustupa sukladno propisima o postupku nabavke roba i usluga, te ustupanju radova koji se plaćaju sredstvima državnog proračuna.
Županijska uprava je pravna osoba koja se upisuje u sudski registar ustanova.

U okviru Županijske uprave, radi potpunog ostvarivanja djelatnosti, ustrojavaju se organizacijske jedinice i to:

- organizacijska jedinica za obavljanje poslova održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta,
- organizacijska jedinica za obavljanje poslova građenja i pojačanog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Statutom Županijske uprave može se urediti organiziranje obavljanja pratećim poslova kao što su planiranje, nadzor, upravno-tehnički poslovi po javnim ovlaštenjima, financiranje, računovodstvo, imovinsko-pravni poslovi,  te i drugi potrebni poslovi.
Statut Županijske  uprave donosi ravnatelj uz suglasnost Skupštine Zagrebačke županije.
Sve druge akte Županijske uprave donosi ravnatelj na način  utvrđen ovom Odlukom i Statutom Županijske uprave.
Svi opći akti Županijske uprave objavljuju se u "Glasniku Zagrebačke županije ", a stupaju na snagu osmog dana nakon objave, osim u izuzetnim slučajevima danom objave, o čemu odlučuje donositelj akta.
Sredstva za rad  Županijske uprave za obavljanje djelatnosti iz članka 6. ove Odluke osiguravaju se iz:
- prihoda utvrđenih Zakona o javnim cestama,
- drugih izvora u skladu sa Zakona.

Popis djelatnika