Javni poziv – parcelacija za obilaznicu Petrovina

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje Javni poziv kojim se obavještava nositelje prava na katastarskim česticama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je ŽC 3102 da mogu obaviti uvid u parcelacijski geodetski elaborat u prostorijama DVD Petrovina u Petrovini dana 26.05.2022 godine u vremenu od 14:0 do 17:00 sati.

 

Javni poziv