JN-21-2021

Naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, objavljuje poziv za dostavu ponude za uslugu izrade prometnih elaborata autobusnih ugibališta i stajališta na županijskim i lokalnim cestama na području Zagrebačke županije – prema potrebi naručioca. Ev.broj nabave: JN-21-2021. Procijenjena vrijednost radova: 195.000,00 kn bez PDV-a.

1. Poziv na dostavu ponude

2. Projektni zadatak