JN-36-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje 16.09.2022 g.:
poziv na dostavu ponude za uslugu izrade glavnih projekata sanacije mostova:
– MOSTA PLUSKA na ŽC 2237 u km 0+008
– MOSTA ŽEJINCI na LC 31020 u km 1+720
– MOSTA HRUŠEVEC KUPLJENSKI na ŽC 3006 u km 4+124

 

Projektni zadatak

Poziv

E 125-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – HRUŠEVEC KUPLJENSKI

E 123-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – ŽEJINCI

E 122-ui_zuc_zagrebacka_zupanija_elaborat – PLUSKA