JN-90-2022

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavljuje:

poziv za dostavu ponude za uslugu stručnog nadzora građenja za zahvat

“SANACIJA MOSTA PRIBIĆ NA LC 31132 u km 3+569”

Poziv